Rīgas Imantas vidusskolā 8. septembrī svinīgi tika atklāta sen gaidītā, pašu spēkiem izveidotā datorklase 1.-6. klašu skolēniem. Nu Rīgas Imantas vidusskolā ir 3 datorklases! Direktores p. i. Ginta Revizore svinīgi pārgrieza lentu un aicināja skolotājus apskatīt jauno informātikas/datorikas kabinetu, kurā jau rīt notiks pirmās mācību stundas. Paldies skolas direktorei Ingūnai Helvigai par iniciatīvu un mērķtiecību tik ļoti nepieciešamās telpas izveidē un aprīkojuma piesaistē, direktores vietniecei Ingunai Kalniņai par ieguldīto darbu telpas renovācijas organizēšanā un skolas strādniekiem par ieguldīto nesavtīgo un kvalitatīvo darbu telpas renovācijā!