PAZIŅOJUMS

1. Iznomājamais objekts

1.1. „Rīgas Imantas vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Kurzemes prospektā 158, ar 2 m2 kopējo platību 2 (divu) veselīgas pārtikas automātu izvietošanai: viens - karsto dzērienu nodrošināšanai un viens - auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vismaz vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 83.07 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi) - karsto dzērienu automātam.

3.2. 83.07 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija) - auksto dzērienu/sulu, uzkodu automātam.

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš, iesniedzot pieteikumu, piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51. punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6. punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2019. gada 6. martam, plkst.16.00, Rīgā, Kurzemes prospektā, 121. telpā, pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tālruni 29447538, Inguna Kalniņa, direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Rīgas Imantas vidusskolas telpu iznomāšanas komisija