Metodiskais darbs no 2018./2019. mācību gada Rīgas Imantas vidusskolā tiek organizēts 4 metodiskajās grupās, ikdienā katrā grupā savstarpēji sadarbojoties dažādu jomu un mācību priekšmetu pedagogiem.

Prioritāte metodiskajā darbā 2016./2017. - 2018./2019. mācību gadam:

Mācīšanās kompetences pilnveide daudzveidīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesā.

Apakšprioritātes:

2018./2019. mācību gadā - Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas daudzveidība mācību procesā.

2017./2018. mācību gadā - Metožu un darba formu daudzveidība mācību procesā.

2016./2017. mācību gadā - Kompetenču pieeja mācību procesā. Kas tas ir? 

Metodisko grupu reglaments