RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA

Kurzemes prospektā 158, Rīgā, LV-1029, reģ. Nr.90002201529

tālrunis 67412606, fakss 67804297, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīgā

Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes
darbības reglaments

 1. Vispārīgi jautājumi
  1. Rīgas Imantas vidusskolas (turpmāk tekstā - RIV) skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā - pašpārvalde) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija, kas pārstāv un aizstāv skolēnu intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību procesa efektivitāti.
  2. Pašpārvalde savā darbībā ievēro RIV skolēnu pašpārvaldes reglamentu un skolas iekšējās kārtības noteikumus. Skolēnu pašpārvaldes reglamentu apstiprina skolas direktors.
  3. Pašpārvaldei ir sava simbolika un atribūtika.
  4. Pašpārvalde var īstenot administrācijas deleģētas funkcijas pašpārvaldei.
 1. Pašpārvaldes darbības mērķis un galvenie uzdevumi
  1. Pašpārvaldes mērķis panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību un sabiedriskās dzīves organizēšanā, kā arī skolēnu iniciatīvas, organizatorisko prasmju un sabiedrības prasmju veidošanā.
  2. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

6.1.     pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar administrāciju un pedagogiem;

6.2.     sadarboties ar administrāciju un pedagogiem, lai realizētu konkrētas idejas un priekšlikumus, kas veicinātu skolas sabiedriskās dzīves efektivitāti;

6.3.     iesaistīties skolas mācību un sadzīves apstākļu veidošanā;

6.4.     apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves veidošanā;

6.5.     sadarboties ar citu skolu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts un sabiedriskajām organizācijām;

6.6.     veicināt skolas popularitāti.

 1. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas
  1. Pašpārvaldi veido pamatskolas un vidusskolas skolēni.
  2. Pašpārvaldi veido 1-2 klašu kolektīvos ievēlēti pārstāvji (vai vairāk).
  3. Dalībnieku skaits Pašpārvaldē nav limitēts.
  4. Vēlēšanās uz skolēnu prezidenta amatu var kandidēt jebkurš skolēns, kurš mācās labi un teicami, ir aktīvi iepriekš darbojies  skolēnu pašpārvaldē un iesniedz savu programmu, kurā atspoguļo mērķi un tā īstenošanas iespējas.
  5. Skolēnu pašpārvaldes prezidentu ievēl uz 1 gadiem pašpārvaldē ievēlētie izglītojamie slēgtā balsojumā.
  6. Skolēnu prezidents tiek ievēlēts, ja par viņu nobalsojuši lielākais skaits vēlētāju.
  7. Skolēnu prezidents var tikt atsaukts:

13.1.         par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un pienākumu nepildīšanu pēc pašpārvaldes dalībnieku ierosinājuma;

13.2.         ja skolēns pārtrauc mācības Rīgas Imantas vidusskolā;

13.3.         pēc skolēnu prezidenta paša vēlēšanās.

 1. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija
  1. Pašpārvaldē darbojas 1-2 pārstāvji no katras klases, drīkst darboties arī citi interesenti.
  2. Pašpārvaldi vada skolēnu pašpārvaldes prezidents.
  3. Pašpārvaldes sanāksmes notiek vismaz 1 reizi 2 nedēļās.
  4. Klašu pārstāvji apvienojas darba grupās konkrētu uzdevumu veikšanai, iesaistot pārējos skolēnus un vajadzības gadījumā lūdzot konsultāciju pedagogiem vai administrācijai.
  5. Pašpārvaldes dalībnieku atsaukšanas kārtība:

18.1.         pašpārvaldes dalībnieks var tikt atsaukts pēc pašpārvaldes lēmuma par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un atkārtotu sanāksmju neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla;

18.2.         ja skolēns pārtrauc mācības Rīgas Imantas vidusskolā;

18.3.         pēc skolēnu paša vēlēšanās.

  1. Atbrīvotā pašpārvaldes dalībnieka vietā tiek ievēlēts cits attiecīgās klases pārstāvis, jauno dalībnieku apstiprina balsojot.
 1. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi
  1. Pašpārvaldei ir tiesības:

20.1.         organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši tās reglamentam, Rīgas Imantas vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

20.2.         iesniegt priekšlikumus Rīgas Imantas vidusskolas administrācijai un saņemt motivētu atbildi;

20.3.         piedalīties skolas darba plānošanā;

20.4.         pašpārvaldes prezidentam pārstāvēt skolēnu intereses skolas padomē;

20.5.         iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolas nolikumā, skolēnu iekšējās kārtības noteikumos un pašpārvaldes nolikumā;

20.6.         izteikt pašpārvaldes dalībnieku viedokli un skolēnu viedokli, ja tas pamatojams ar rakstiskiem iesniegumiem vai aptauju rezultātiem;

20.7.         izteikt savas domas, vērtējumus un ierosinājumus tam atvēlētās vietās, informatīvajās sanāksmēs un skolēnu pilnsapulcēs, ievērojot valodas kultūras un ētikas normas;

20.8.         piesaistīt finansu un materiālos līdzekļus, vācot ziedojumus, piesaistot sponsorus; izmantot šos līdzekļus plānoto aktivitāšu realizēšanai.

  1. Pašpārvaldes pienākumi:

21.1.   organizēt skolēnu daudzveidīgajām interesēm un spējām atbilstošas aktivitātes, rūpēties par pasākuma telpu sakārtošanu;

21.2.   iesaistīties skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildes nodrošināšanā;

21.3.   informēt administrāciju un skolēnus par pašpārvaldes darbību, par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

21.4.   ar savu attieksmi pret mācībām un sabiedrisko darbu rādīt priekšzīmi pārējiem skolēniem;

21.5.   rūpēties par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 8.novembra apstiprināto Rīgas Imantas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes reglamentu.

Apstiprināts 2014.gada 20.oktobrī.