Drukāt

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Tiešsaistes nodarbību organizēšana

Rīgas Imantas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo drošības noteikumi

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Skolas attīstības prioritātes 2019./2020. - 2021./2022. mācību gadam

Audzināšanas darba programma 2020. - 2023. gadam

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Iebildumu un priekšlikumu izteikšanas kārtība

Disciplīnas kāpnes

Skolas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Skolas atbalsta personāla komisijas reglaments

Izglītojamo zinātniskās pētniecības, projektu un mācību uzņēmumu vadības kārtība

Pagarinātās dienas grupas reglaments

RD Birokrātijas apkarošanas centra (kā kontaktpunkta funkciju pildītāja Rīgas pilsētas pašvaldībā) informācija

Skolēnu un skolēnu vecāku pēcpusdienas "RIV LEPNUMS" nolikums

Skolēnu e karte (buklets)

Bezskaidras naudas norēķini ar Skolēna e karti Rīgas skolās

Informācija par personu datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679