Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē 2019./2020. mācību gadam, bērna pārstāvim 2019. gada jūnijā būs nepieciešams skolā iesniegt izvēlētajai izglītības programmai atbilstošu iesniegumu un uzrādīt šādus bērna dokumentus:


- apliecību par pamatizglītību;
- sekmju izrakstu par pamatizglītību;
- dzimšanas apliecību;
- bērna medicīnas karti un potēšanas karti;
- bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam vai šāda lēmuma apliecinātu kopiju, ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis.


Uzņemot skolēnu Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem (aizbildņiem) tiek slēgts Izglītošanas līgums, kas nosaka visu trīs pušu pienākumus un tiesības.

Izglītošanas līgums