Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, bērna pārstāvim nepieciešams aizpildīt un parakstīt izvēlētajai izglītības programmai atbilstošu pieteikuma veidlapu un izglītojamā kartīti (skat. zemāk) un pievienot šādus dokumentus:

  • apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • 9. klases mācību gada noslēguma liecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecības un pases kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīnas karti un potēšanas karti;
  • bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam vai šāda lēmuma apliecinātu kopiju, ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis.

---

Pieteikums matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmai

Pieteikums humanitārā un sociālā virziena programmai

Izglītojamā kartīte

Izglītošanas līgums

Pieteikuma un izglītojamā kartītes veidlapas iespējams saņemt un aizpildīt arī uz vietas skolā!